Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Route: de door Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg te organiseren Route: Limburg200. b. Gebruiker: de natuurlijke persoon die zich op een door de Routebouwer toegelaten wijze heeft ingeschreven voor gebruik van de Limburg200 route. c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de gebruiker op de Limburg200 route. d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg) waarmee de Gebruiker een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker.

Artikel 2: Deelname

2.1 De Gebruiker profiteert alleen van alle voordelen van het inschrijven voor Limburg200, indien;

a. het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld

b. het inschrijfgeld volledig is voldaan

2.2 Nadat je het inschrijfgeld hebt voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.

2.3 Toegang tot alle voordelen zoals deze op de website staan vermeld.

2.4 Gebruikers zijn verplicht het stuurbord goed zichtbaar te dragen.

2.5 Met het accepteren van het stuurbord verklaart de Deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van Limburg200 en te beschikken over een deugdelijke fiets.

2.6 Het dragen van een valhelm is gedurende het rijden op de Limburg200 routes verplicht.

2.7 Gebruik van de Limburg200 routes is op eigen risico.

2.8 Het karakter van het gebruik van de Limburg200 route is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

Artikel 3 Gedrag

3.1 De Gebruikers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

3.2 Gebruikers respecteren overige weggebruikers en bewoners.

3.3. Gebruikers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.

3.4 Gebruikers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich meebrengt. Gebruikers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Gebruik van de route geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De Gebruiker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3 De Gebruiker vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Gebruiker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het rijden op de route van Limburg200. De Gebruiker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Gebruikers

Artikel 5 Geschillen

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Gebruiker anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.